سهند هیدرولیک در یک نگاه …

سهند هیدرولیک در  سال 1374 تاسیس گردید. اولین حضور سهند هیدرولیک در بازار قطعات صنعتی، از طریق تولید قطعات هیدرولیکی نظیر جکهای هیدرولیکی و شیرهای کنترل جهت جریان و فشار بوده است.
تجربه ارزشمند حاصله در زمینه تولید قطعات (نسبتا پیچیده) هیدرولیکی این توان را به ما داد تا با تسلط کافی وارد مقوله تولید قطعات خودرو شویم.

“در مسیر بهبود مستمر نهایت

تلاش خود را بکار می گیریم”