آغاز فعالیت با تولید جک‌ها و شیرهای هیدرولیکی از سال 1374بوده است . سازمان از سال 1376 وارد صنعت خودرو سازی شده و با ایران خودرو و سایپا همکاری داشته است، ورود سازمان به صنعت خودرو با تولید پایه میل سوپاپ موتور نیسان وانت Z24شروع شد .

ادامه مطلب

Welcome to

Sahand Hydraulics

1374

آغاز فعالیت با تولید جکها و شیرها هیدرولیکی

1377

آغاز فعالیت با تولید جکها و شیرها هیدرولیکی

1383

آغاز فعالیت با تولید جکها و شیرها هیدرولیکی

1385

آغاز فعالیت با تولید جکها و شیرها هیدرولیکی

1393

آغاز فعالیت با تولید جکها و شیرها هیدرولیکی
آغاز فعالیت با تولید جکها و شیرها هیدرولیکی

1376

آغاز فعالیت با تولید جکها و شیرها هیدرولیکی

1381

آغاز فعالیت با تولید جکها و شیرها هیدرولیکی

1384

آغاز فعالیت با تولید جکها و شیرها هیدرولیکی

1389