آزمایشگاه

واحد آزمایشگاه سه به زیرگروه تقسیم می‌شود:

گروه کالیبراسیون و تصدیق: متولی رص�� و کنترل ابزار کنترلی و اطمینان از سیستم اندازه‌گیری است در این قسمت براساس استانداردهای معتبر داخلی و بین‌المللی، ابزار اندازه‌گیری، تصدیق شده و در صورت نیاز مطابق برنامه‌ریزی انجام شده از خدمات کالیبراسیون بیرونی معتبراستفاده می نماید .

دریافت تاییدیه مشتری برای تجهیزات تست و آزمون نیز از وظایف این گروه است .

 

گروه انجام آزمون‌های قطعات: متولی انجام آزمون‌های مورد نظر مشتریان مطابق برنامه زمان‌بندی مشخص شده است که در صورت امکان از تجهزات داخلی مورد تایید مشتری بهره می‌برد یا از خدمات شرکت‌های معتبر بیرون سازمانی استفاده می‌شود .

 

گروه طراحی و اجرای دستگاه‌های کنترلی: متولی طراحی و ساخت دستگاه‌های کنترلی، گیج و فیکسچر کنترلی و سایر ابزار اندازه گیری مورد نیاز سازمان است و این دستگاه‌ها و ابزارآلات کنترلی از این رهگذر با مشارکت فنی واحد مهندسی ساخته می‌شود .

 

تجهیزات آزمایشگاه سهند هیدرولیک شامل:

 دستگاه CMM

دستگاه کوانتومتری جهت کنترل آنالیز مواد فلزی

دستگاه  سختی سنجی فلزات

دستگاه شادوگراف

انواع دستگاه‌های تست خستگی و دوام

انواع دستگاه‌های کنترل عملکرد

دستگاه شبیه‌ساز سر سیلندر بدون احتراق

انواع دستگاه‌های تست نشتی

انواع دستگاه‌های خاص کنترلی