کنترل‌کیفیت

واحد کیفیت با کادر مجرب و آموزش دیده، مطابق برنامه کنترل‌های منطبق با اسناد و مورد تایید مشتری بازرسی‌های تعیین شده را  انجام می‌دهند و واحد کیفیت، جهت کنترل‌های ظاهری نیز نمونه قطعات مورد تایید را جهت قیاس، در اختیار بازرسین کنترل کیفیت، قرار می‌دهد.

محموله‌ها در ورود مواد اولیه و نیمه ساخته ، حین تولید و در مرحله نهایی و بسته‌‌بندی و حتی پس از بسته‌بندی و انبارش تحت کنترل واحد کنترل کیفیت قراردارند .

جهت افزایش ضریب اطمینان از کیفیت محصول، واحد کیفیت آموزش‌های مربوط به خود کنترلی را دستور کار قرارداده است. تا اپراتورها در ایجاد کیفیت پایدار، سهیم باشند و احتمال بروز خطا نزدیک به صفر برسد .

 

  
  

 

استفاده از کنترل آماری فرایند تولید و همچنین مطالعات آماری فرایند اندازه گیری به واحد کیفیت کمک می‌کند تا پیش از بروز ایراد بتواند عوامل بالقوه بروز ایراد را شناسایی نماید و پیش از بالفعل شدن آنها اقدامات پیشگیرانه را طراحی و اجرا نماید .

واحد کیفیت خدمات پس از فروش را با اتکاء به سیستم مدیریت کیفیت به مشتری ارائه می‌دهد و کارگروه های متنوع برای طرح مسائل مورد نظر مصرف‌کننده نهایی و مشتری را تشکیل می‌دهد .