تهران . کیلومتر 20 جاده قدیم کرج . شهر قدس . ضلع جنوبى پارك آزادگان . خیابان صنعت دوم . پلاك41

کد پستى 3114814967

 46841163 - 46817801 - 46852791 :تلفن  

فکس: 46852792 

info@sahandhyd.com