سهند هیدرولیک در یک نگاه ...

سهند هیدرولیک در  سال 1374 تاسیس گردید. اولین حضور سهند هیدرولیک در بازار قطعات صنعتی، از طریق تولید قطعات هیدرولیکی نظیر جکهای هیدرولیکی و شیرهای کنترل جهت جریان و فشار بوده است.
تجربه ارزشمند حاصله در زمینه تولید قطعات (نسبتا پیچیده) هیدرولیکی این توان را به ما داد تا با تسلط کافی وارد مقوله تولید قطعات خودرو شویم.