شرکت سهندهیدرولیک بر پایه مطالعه همه جانبه مقوله کیفیت فراگیر و متکی بر باورهای موجود در اعضاء سازمان و مشارکت ایشان، بر آنست که با استقرار نظام مدیریت کیفیت (ISO/TS16949:2009) و همچنین با رعایت الزمات و استانداردهای کیفی مختص مشتریان خود، موجبات بهبود هر چه بیشتر شاخصهای رشد را در قالب دستاوردهای قابل فهم برای یک سازمان صنعتی ـ اقتصادی فراهم آورد. از جمله مهمترین این دستاوردها، افزایش سهم بازار داخلی و دستیابی به افق روشن، درخصوص صادرات می­باشد. در این راستا به اصول زیر بطور مؤکد پایبند خواهیم بود:

  • افزایش رضایت مشتریان و کیفیت محصولات تولیدی.
  • تبدیل راهبرد کیفیت به اهداف کیفی قابل اندازه گیری، به منظور ایجاد درک کافی و یکسان از آن در همه افراد سازمان و امکان پایش پیشرفت.
  • جذب مشارکت کلیه پرسنل به عنوان اصلی­ترین سرمایه شرکت و گسترش فرهنگ بهبود مستمر در سازمان.
  • افزایش توانایی فنی پرسنل از طریق آموزش مستمر نیروی انسانی.
  • تلاش در جهت تولید محصول بدون ضایعات.
  • استفاده از تکنیکهای مهندسی کیفیت در جهت بهبود مستمر.
  • کاهش ریسک حوادث و پیشگیری از رویدادها و عوامل زیان­ آور محیط کار و بیماریهای شغلی.