• دستگاه اندازه گیری ابعاد (cmm)

  • دستگاه سنجش آنالیز شیمیایی (کوانتومتر)

  • دستگاه پروفایل پروژکتور (Profile Projector)

  • دستگاه سختی سنج

  • دستگاه تست نشتی (Submerge)

  • دستگاه تست نشتی Leak Down Test) HLA)

  • دستگاه تست نشتی (Pressure Drop)

  • خط کامل تست های چهار شاخ فرمان

  • دستگاه تست استحکام استاتیک و خستگی اسبک

  • دستگاه اندازه گیری ابعادی (Air Gauge)

  • انواع ترکمتر و ابزارهای دیجیتال داخل کارگاهی